ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 28 april 2019

Deze Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op opdrachten die worden uitgevoerd door Madhouse Texts, KvK-nummer 67024858. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Uw toegang tot en gebruik van de diensten van Madhouse Texts is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden.

Mocht u vragen hebben over de Voorwaarden, neem dan contact op met Madhouse Texts via de contactpagina op de website www.madhousetexts.com.

ALGEMEEN

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers, klanten en anderen die toegang hebben tot de diensten van Madhouse Texts. Door de diensten van Madhouse Texts te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Het niet doornemen van deze voorwaarden kan niet te wijten zijn aan Madhouse Texts.
  2. De informatie op de website www.madhousetexts.com is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Madhouse Texts is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de inhoud.
  3. Madhouse Texts behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de website op elk moment aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
  4. Madhouse Texts kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
  5. Www.madhousetexts.com kan links bevatten naar externe websites die niet zijn verstrekt, of worden onderhouden door, of op enige wijze zijn gelieerd aan, Madhouse Texts. Madhouse Texts kan de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van informatie op deze externe websites niet garanderen.
  6. Www.madhousetexts.com kan links bevatten naar websites van derden of naar diensten die geen eigendom zijn van Madhouse Texts. Madhouse Texts heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Madhouse Texts niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. We raden u ten zeerste aan om de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid van websites of services van derden die u bezoekt te lezen.
  7. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen alle eventuele eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de service en vervangen deze.
  8. Madhouse Texts behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is beschikbaar via de website.
  9. Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen binden Madhouse Texts alleen als deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen. Door een wederpartij gehanteerde algemene bepalingen, onder welke benaming dan ook, blijven buiten toepassing.

DEFINITIES

  1. Klant: opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon, die voor zichzelf dan wel namens een of meerdere deelnemers,  dienst(en) afneemt.
  2. Deelnemer: eenieder die deelneemt aan een opdracht.
  3. Opdrachtnemer: de persoon die namens Madhouse Texts de opdracht uitvoert.
  4. Opdracht: tekst of vertaling.
  5. Wij: Madhouse Texts.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

  1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Madhouse Texts en de klant telefonisch of schriftelijk de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door Madhouse Texts naar de klant gestuurd.
  2. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de door Madhouse Texts gepubliceerde opties. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van Madhouse Texts vereist.

VOORBEHOUD

  1. Madhouse Texts behoudt zich het recht voor de opdracht of de prijzen te wijzigen als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Madhouse Texts.

BETALING

  1. Nadat de klant de opdracht heeft afgegeven, ontvangt deze een factuur met een uiterste betaaldatum.
  2. Madhouse Texts is gerechtigd vooraf een aanbetaling te verlangen. De klant ontvangt hiertoe een factuur.
  3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.
  4. Bij niet tijdige betaling door de klant behoudt Madhouse Texts zich het recht voor de geboekte opdracht te annuleren, waarbij annuleringskosten zullen worden berekend.
  5. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen.

AANSPRAKELIJKHEID

  1. Madhouse Texts accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die door de klant wordt geleden tijdens dan wel als gevolg van de opdracht.
  2. Madhouse Texts kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schemawijzigingen of vertragingen bij uitvoering van diensten door derden, ten gevolge van overmachtssituatie.
  3. Kennelijke fouten en vergissingen in de opdracht binden Madhouse Texts niet.

VRIJWARING

  1. De klant vrijwaart Madhouse Texts voor alle aanspraken van derden in gevallen waarin de klant (al dan niet gedeeltelijk) de betreffende schade (mede) heeft veroorzaakt dan wel daarvoor (deels) aansprakelijk is.

KLACHTEN

  1. Wanneer u een klacht heeft, moet deze direct bij de opdrachtnemer worden gemeld. Deze onderzoekt of de aanleiding voor de klacht onmiddellijk kan worden weggenomen.
  2. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 14 dagen erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Madhouse Texts.

GESCHILLEN

  1. Geschillen worden als regel in der minne geschikt.

TOEPASSELIJK RECHT

  1. Op al onze overeenkomsten en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Nieuwsgierig? Vul het contactformulier in op de contactpagina of stuur een mailtje naar martine@madhousetexts.com.